Kootenai Assessor: (208) 446-1500

Kootenai Mapping / GIS: (208) 446-1390

Kootenai Recorder: (208) 446-1480

Kootenai Treasurer / Collector: (208) 446-1005